HomeSpojeníLegální informanceFRFG in other languagesInstitute for a Better Demographic Future
 
ÚvodVizeAktivity od NPBGOrganizaceProjekty

NewsletterNadace pro
práva budoucích
generacich – NPBG

Přihrádka na
dopisy 5115
D-61422 Oberursel
Germany

Telefonní číslo:
+49-6171/982367
Fax:
+49-6171/952566

email:


Bankovní spojení:
GLS Gemeinschafts-
bank eG

Číslo konta: 8039555800
Kód banky:
43060967Vize PDF Print E-mail

Přeludy

Nadace pro práva budoucích generací je ta první adresa pro výzkumný ústav, blízký v praxi, a propojovací jednotkou mezi vědomost a politikou prohloubí vědomost u generační spravedlivost a sounáležitost v Německu a Evropě. V době kdy tyto výrazy jsou zachycené jak kličová slova od politické strany a společenských skupin je seriózní vědecky orientována osvěta duležita více než kdy předtím. SRzG publikuje výsledky její práce v obecně srozumitelně napsaných knihách (na příklad příručka „generační spravedlivost“) a poziční listiny, které skončí s jasnými návody, uzavírají možné budoucí „scenárie“. Jak advokántí „továrna mysli“ se podkusi NPBG ale také vytvořit v politice, ekonomii a společnosti sebevědomí pro mezigeneračni právo a sounáležitost. Cíl zústane zmněnit naší společnost nejen o tom psát.Při jejich projektuch vsadí NPBG hlavně na mladé generace, které jsou o tom přesvědčení, že mladí lidé mají kreativní a ne ideologický koncepční návrhy, aby mohly řešit problémy budoucnosti. Organizována bude práce v již jmenovaných „Volunteers Office“, přibližně 200 m² velkých domků v přírodě ve Oberurslu v Taunusu.
                                    Image
                                     SRzG v pohovoru s spolkovém ministrem práci Riester
Krátkodobá politika
Demokracie s krátkou legislativní periodou celí základnímu problému: ti, kteří jsou politicky zodpovědní mají sklon myslet a plánovat pouze na období několika let, ne desetiletí nebo století. Jejich kroky se obvykle vztahují pouze k přítomnosti, to znamená, že formovány přáními a potřebami žijících obyvatel (tedy voličý). Zájmy budoucích generací se nezvažují.  Technický pokrok nicméně prodlužuje výsledky jejich politiky (viz např. výstavby atomových elektráren) daleko do budoucnosti , a ovlivňuje tak kvalitu zivota budoucích generací. Bohužel, v posledních desetiletích, dlouhodobé plánování těch, kteří rozhodují, nedosáhlo proporcí  technického pokroku. Rozhodnutí dnešních politikú přináší dúsledky, za které se tito lidé již nebudou muset ve svých funkcích zodpovídat  kdo zústává kancléřem padesát let?
Image
Nová futureetika

Stejně jako svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého, tak i svoboda každé generace je limitována svobodou generací příštích. Dieter Birnbacher, filozof a moralista futureetiky, shrnuje: "Příslib do budoucna  prodloužit blaho současnosti vede paradoxně k přehlížení budoucnosti." Mezigenerační spravedlnost je neustále porušována, protože naše společnost žádá krátkodobý  prospěch a okamžité výhody, jejichž´náklady přesouvá do budoucna. "Futurizace" ekologických problémú představuje existenční hrozbu pro dnešní mladou generaci. Štestí současných generací je vykoupeno neštestím generací příštích. Už dnešních dětí a mladých se to dotkne.
Tváří v tvář současným a budoucím problémúm si nemúžeme dále dovolit toto krátkozraké myšlení. Potřebujeme novou futureetiku, abychom chránili šance budoucích generací.


Studijní skupiny NPBG


1. Základy generační spravedlnosti a sounáležitosti

Pojem o generační spravedlnost má dobré šance stát se hlavním duševním motivem nového století. Otázka spravedlnosti vzhledem také dramatickýchm změnám ve věkové skladbě německé populace jako otázka sociální spravedlností, tedy spravedlnost mezi star a mlad. Tento odborný výzkum (FB) zobrazí filozofické, světonázorovéými a náboženséými kořeny výrzu a definuje ho závěrem a je pro všechny ostatní FBs zavázny.

2. Generační spravedlnost v zřízení

Od založení hledá NPBG řešení pro jeden přečnívající problém naší doby: potitická krátkozrakost. Dnes budoucí dospělí nemůžou volit. Demokratický princip, ve své tradičnosti a úskoprsosti se muže dostat do konfliktu s maximem generační spravedlnosti. Nutnost v demokracie získat přízeň voliče každých 4–5 let vedou k tomu že politikové přizpůsobí její politiku podle požadavkú a potřeb dnešních lid – jejích voličú. Tím budou příliš často zanedbávány zájmy budoucích generací. Dnešní technický rozvoj znamená, že důsledky našého počínání, takový jako stavění atomových elektráren, budou mít dalekosáhlý efekt a negativní vliv na kvalitu života pro početné budoucí generace.

3. Ekologie aneb „Je jedno, co se stane, až já tu nebudu...”

Poprvé v historii je ohroženo právo budoucích generací strávit život na ekologicky nedotčené a biologicky rozmanité planetě. Za všechno neudržitelné jednání na poli politiky, která je přizpusobována pouze současným zájmům, uvedňe jediný příklad - skleníkový efekt:
ImageNáš současný způsob výroby elektrické energie  založený na fosilních zdrojích, umožňuje na jedné straňe velmi vysoký standard života, na druhé straňe však znamená připouštění vážných nevýhod v středně vzdálené budoucnosti (30-50 let). Dnešní energetická politika vede k shromaždování oxidu uhličitého v atmosféře a skleníkový efekt se zhoršuje, teplota po celém svetě roste. Důsledkem tohoto krátkodobého uvažování budou, jak již dnes víme, záplavy, masy uprchlíkú a nové konflikty.

4. Národní zadlužení - život na úvěr

Také na poli ekonomiky preferují dnešní politici přítomnost. V posledních letech se národní dluhy vyšplhaly do dosud neznámé výše. Vládnoucí generace již dlouho žijí ne pouze z jejich vlastních prostředkú, ale náklady na svoji spotřebu zatěžují také budoucí generace. V posledních letech již několikrát překročily celkové pújčky hodnotu veškerých investic. Politici se krátce před volbami snaží koupit si "přítomností" své znovuzvolení. Na budoucí generace přitom nemyslí. To musí okamžitě skončit. Mňeli bychom se shodnout, zě žádné generaci nemúže být dovoleno překračovat své možnosti.

5. Krize penzijního systému

Náš systém sociálního zabezpečení , penzijní systém především, dosáhl krize. Tváří v tvář nezaměstnanosti a demografickým změnám hrozí velké daňové zatížení občanúm. Příspěvky na sociální zabezpečení rostou každým dnem. Avšak dnešní mladá generace nemůže očekávat, že ve stáří obdrží stejné zabezpečení. ImagePrávě zde začíná onen proces přesouvání nákladů ze staré generace na mladou, který nemá nic společného s mezigenerační spravedlností, natož se spravedlností vůbec. NPBG žádá dřlení nákladú  mezi mladé a staré (mezigenerační spravedlnost) "řešení dělením", které vyvinula NPBG získalo mnoho pozornosti i mezi odborníky.

Kromně toho musí být dosaženo také spravedlnosti v rámci jedné generace. Civilní úředníci, politici a další, kterých se to týká, musí být také zákonem zapojeni do penzijního systému. Tak, aby stále méně přispívajících nemuselo platit stále se zvyšující poplatky pro stále více důchodcú.

6. Zaměstnání aneb neštěstí hledání práce

Nezaměstnanost mladých lidí je pro nás důležitým tématem. Procento nezaměstnaných mladých lidí je nejvyšší od druhé světové války (stejně je tomu ostatně i s nezamněstnaností obecně). "Zřídkakdy v minulosti byli mladí lidé tak nestydatě ošizeni o své profese perspektivy, aby to zároveň  nesly tak trpelivé." (prof. dr. Peter Grottian). Mnoho starých lidí si bohužel chrání své zaměstnání a práva, jako je tomu např. při registraci lékařú - její získání shledávají současní studenti velmi obtížným až nemožným. Nezamňstnanost by nemňla být první zkušeností mladých lidí. Mladí a starší by proto mňeli uzavřít co se týče práce novou generační smlouvu, která by pomocí inteligentního řešení umožnila všem přístup k zamňstnání.

7. Vzdelání  - velké téma budoucnosti

Budoucnost společnosti závisí na zralosti a schopnostech jejích obyvatel. Zvláště v Německu jsou myšlení a talent nejdůležitějšími zdroji pro budoucnost. Stát má základní úkol nabízet moderní a efektivní vzdělávací systém, aby poskytl mladým příležitost k práci, podílel se tak na řešení sociální problémů a rozvíjel zralost a zodpovědnost. Z toho důvodu je nejvyšší čas pro komplexní reformu vzdělání.

8. Práva dětí aneb Dejte nám možnost vytvářet si svou budoucnost

Pro začátek všech nezbytných reforem musí mladí lidé dostat více práv a možností k participaci. Pouze pokud se mladí lidé budou moci zapojit do politického dění, existuje šance na změnu současné situace. Právo volit nesmí být déle upíráno lidem kvůli jejich věku. Také v ostatních oblastech musí být dosaženo uznání rovnocennosti lidí mladších osmnácti let. 

9. Podniky a generační spravedelnost

Výraz ´generační spravedlnost´ bude ke klíčové slovo v naší dnešní společnosti. Toto budé dokumentováno převzetím pojemu do rozvrhu politických stran. Faktum je že tento nový výraz je relevantní pro podniky zobrazí nevyvratitelný, vzhledem k tomu, že vládní vliv v dnešní světové ekonomii čím dále, tím víc klesá, kdežto se zvýšje vliv národních koncernů. Z moci vznikne ale také odpovědnost. Z kombinací generační spravedlnosti a podnikové politky nabízí tenhle obor výzkumu jeden přístup pro sociální vedení podniku, které spojuje nápady s podnikatelskou sociální odpovědností a sounáležitostí v podniku.

10. Populační vyvíjení

V roce 1999 překročlo obyvatelstvo světa 6 miliardovou hranici. Spojené státy předpovídaji, že obyvatelstvo světa bude být rozšířené v roce 2050 na 9-10 miliard. Růst obyvatelstva je problém, ktery se projeví na životní prostředí a všeobecné kvalitě života. Ale i v progresivních zemích se múže stát probléme,. Generační spravedlnost a demografická změna jsou vzájemně úzce spojovány, protože to je velikost generace, která determinuje z velké části její osud. Jenomže k dobrému nebo k špatnému? Vzájemný vztah mezi generační spravedlnost a demografickou změnou je vysoko komplexní a plný interakce. S Institut für demografische Zukunftsfähigkeit (idz) byl zvláště pro ten účel založený institut NPBG, který prošetří tyto sloučeniny.

Samostatnost politické strany
Image
Diskuze  předsednictva na schůzi v Berline
Požadavek na generační spravendlnost neni ani levá ani práva pozice. Přání o generační spravendlnosti je společný jmenovatel  spravních členů,  ať už důvěřují CDU, SPD, F.D.P, PDS, „den Grünen“ – nebo žádné straně. Ať už z naší politického testu nebo z našich hodnocení  dohody koalice: NPBG dokázuje neustále znovu, že je povinována v záležitostech příští generace a nezávislá od politickych stran..

Diskusní kultura

Během mnoha schůzí vytvořila NPBG výkonnou diskusní kulturu s pevnýmy principy.
k tomu patří tyto pravidla:

1.    Kritika by měla být stále konstruktivní.
2.    mělo by být  pokušeno rozumět argumentúm přesně ,od partnera rozhovoru.
3.    Každý musí být ochotný svuj vlastní názor revidovat ,když si všimne, že ostatní má lepší argumenty na své straně.